Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Regulamin

Zaktualizowano 2023-01-30

Słownik

 1. Konto – jest to umowa o świadczeniu drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez Coinstrail na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Coinstrail.
 2. Użytkownik - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzi działalność gospodarczą bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestruje się w Coinstrail.com.
 3. Coinstrail - oznacza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Coinstrail z siedzibą w w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15, (00-545), Polska, NIP: 7011126524, REGON: 52429227300000, KRS: 0001015335.
 4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Rodzaj usług świadczonych przez Coinstrail

 1. Coinstrail świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik, przy umowie opłaty, może sprawdzić aukcyjne ceny, nakład oraz wagę monet numizmatycznych. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi dostęp do informacji numizmatycznej przez internet.


Postanowienia ogólne

 1. Coinstrail zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik korzysta z Coinstrail na podstawie własnego wyboru, wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Coinstrail nie udziela żadnych gwarancji lub zapewnień innych niż wyraźnie określone w regulaminie i wyłącza zastosowanie przepisów o rękojmi w najszerszym możliwym zakresie.
 4. Coinstrail zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia działania lub usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo.
 5. Coinstrail nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z Coinstrail.com.
 6. Całkowita odpowiedzialność Coinstrail zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Coinstrail przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 7. Coinstrail odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Coinstrail.
 8. Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres.
 9. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie Coinstrail.com.
 10. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Coinstrail pozostają jego własnością. Coinstrail może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 11. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 12. Regulamin Coinstrail to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Coinstrail.
 13. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Coinstrail przez email.


Opłaty

 1. Płatność za Coinstrail Użytkownik może dokonać za pośrednictwem przelewów oraz karty kredytowej.
 2. Okres abonamentowy Coinstrail jest naliczany co 3, 30, 300 dni zaczynając od daty założenia konta Coinstrail.
 3. Do dokonania płatności wymagane jest uzupełnienie danych właściciela konta.
 4. Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania Coinstrail udostępniona zostanie faktura VAT.
 5. Kwota abonamentu, jest kwotą netto do której należy doliczyć podatek VAT.
 6. Coinstrail nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Coinstrail.
 7. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.


Dane osobowe Użytkowników - osób fizycznych

 1. Coinstrail przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b lub f/ RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów serwisu (użytkowników końcowych) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Coinstrail w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i jego dotyczących w ramach świadczenia jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Coinstrail z siedzibą w w Warszawie, ul. Marszałkowska 58/15, (00-545), Polska, NIP: 7011126524, REGON: 52429227300000, KRS: 0001015335.
 4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Coinstrail pisząc na adres info@coinstrail.com.
 5. Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Coinstrail i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Rezygnacja i odstąpienia

 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie, korzystając z funkcji „Usuń konto” w panelu administracyjnym. Nie rodzi to po stronie Coinstrail żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za opłacony okres czasu.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Coinstrail.
 3. Rezygnacja z Coinstrail nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 4. Jeśli Coinstrail wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 5. W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do informacji platej Użytkownika zostanie zablokowany.


Reklamacje

 1. Coinstrail udostępnia adres poczty elektronicznej info@coinstrail.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni od dnia, w którym Coinstrail miało wykonać daną usługę.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 4. Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 5. W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.


Zmiany w usłudze i cenniku

 1. Coinstrail zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie Coinstrail.com.
 2. Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 3. Coinstrail może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu (w tym świadczenie usługi i prawo do pobierania abonamentu) na inny podmiot powiązany z Coinstrail a Użytkownik wyraża na to zgodę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu odbywa się w trybie zmiany Regulaminu.


Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania.
Email: info@coinstrail.com
Przez ten link: https://coinstrail.com/pl/support